Ny famaranana ny andro

“Toro-hevitr'i Md. Piera: „Mahalala oniny, ary miambena; fa ny demony fahavalonareo mihaodihaody manodidina anareo mova tsy ny liona mierona mitady izay harapany. Tohero izy, miorena mafy amin'ny finoana, fantatro fa miaritra fahoriana toraka ixzany koa  ny rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao“  1Pier 5,8-9.

Io ny vaki-teny amin'ny kompleta, izay  vavak'alin'ny Egizy izay entinay ihany koa hamarananay ny andro, ny fihirana ny Salve Regina, apetrakay eo am-pelatanan'i Masina Maria avokoa ny zavatra rehetra.

© 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

Impressum